>> Företaget
Unix & NT/ 2000-Mäklarna, 
Dck Box 34
438 21 Landvetter
Tel: +46-31 918960
Fax: +46-31 918832
http://www.dck.se
info@dck.se


Unix & NT/ 2000-Mäklarna förser små och medelstora företag med kompletta IT-lösningar. Vi har lösningar för företagets administration, order, inköp, lagerhantering, tillverkning, elektronisk post, elektronisk handel och kommunikation mot Internet.

Vi löser redan nu nästa generations behov av Internet-möjligheter när allt fler företag får tillgång till bredbandsuppkopplingar mot Internet.

Företagaren som har SystemQ driver sitt företag effektivt, han vet att för att trygga en långsiktig lönsamhet för företaget räcker det inte med att kopiera konkurrenterna, man måste vara bättre. Då vet han att det krävs en IT-struktur i företaget som lätt kan anpassas till företagets tillväxt och kommande behov. Han är kostnadsmedveten och vill inte ha stora utgifter för uppdateringar vilka inte ger motsvarande nytta i företaget. Det lilla företagets fördelar med korta beslutsvägar och platta organisation vill han även skall gälla vid kontakterna med sin dataleverantör.

Våra IT-lösningar bygger på det egna affärssystemet SystemQ, som kan användas på operativsystemen LINUX, Windows NT, Windows 95/98, Windows 2000 och Hewlett-Packards UNIX. Vi är unika genom att kunna erbjuda lösningar som ej är helt beroende av Microsofts produkter.

Vi har över 20 års erfarenhet av affärssystem, över 10 års erfarenhet av UNIX samt 3 års erfarenhet av LINUX.

Unix&NT-Mäklarna var i mars 1995 det första varuhuset på Internet i Sverige.

Under de senaste åren har våra kunder till stor del gått över till
system med LINUX-servrar som visat sig fungera mycket bra och till låga kostnader och på ett säkert och snabbt sätt löser behoven av databaserver, mailserver, namnserver, filserver och säkra uppkopplingar mot Internet. SystemQ


Introduktion till SystemQ

Ni går igenom nu ett av marknadens kraftfullaste ekonomisystem för företag inom agentur, grossist och tillverkning installerat på din dator.

Vi har lagt upp databaser för 5 företag. I företag nr 1 har vi dessutom registrerat en hel del grunddata så att du snabbt kan komma igång.

I denna introduktion skall vi lotsa dig genom de vanligaste funktionerna i SystemQ. Kommer nu att välja den enklaste vägen så att du snabbt får en överblick. När du är klar med introduktionen kan du lära dig mer om SystemQ genom att läsa Mera om och Ännu mer om SystemQ.


Affärskontakter

Du skall nu starta SystemQ. Välj Start-menyn-SystemQ-Företag 1-Affärskontakter

Denna modul av SystemQ är det gemensamma register för kunder och leverantörer. Här kan du dessutom registrera avdelningar, lista över personal, fria texter mm.

Under menyn SystemQ hittar du alla moduler och underliggande program i SystemQ. Börja med att gå igenom den menyn för att bekanta dig med hur SystemQ är upplagt.

Artiklar

Vi skall nu gå vidare med att registrera några artiklar i ProduktDataManagment.

Välj SystemQ-PDM-Artikel.

Ange ett av dina artikelnummer i detta fält. Progammet startar sökrutinen för artiklar för att kontrollera att detta nummer ej är upptaget. Tryck på Avbryt för att återvända till PDM-fönstret.

Inköp

Vi skall nu köpa in några av de artiklar som du registrerat ovan.

Välj Startmenyn-SystemQ-Företag1-Inköp. Som du ser kan du ha flera fönster öppna samtidigt i SystemQ.  Om du skall titta på en gammal inköporder anger du numret på denna i fältet Bestnr, genom att placera musens pekare över fältet får du information om detta. Nu skall vi registrera en ny inköporder och trycker därför på Enter en gång så att markören hoppar till fältet för företagsnummer. Om man inte kan detta nummer går det att söka på leverantörens namn i nästa fält genom att där ange de första bokstäverna i leverantörens namn, pröva att göra detta.

Inleverans

Välj SystemQ-Inköp-Inleveranser-Inleverans av varor. Denna rutin används för att ange hur mycket som har blivit inlevererat och kontroll mot packsedel. Detta utförs lämpligen av personal knuten till lagret.

Leverantörsfaktura inleverans

Vi har nu fått leverantörsfakturan och skall kontrollera att denna stämmer med våra inköpspriser och den inleverans som vi just registrerat. Detta moment utförs lämpligen av personal knuten till ekonomiavdelningen.

Leverantörsreskontra

Välj SystemQ-Ekonomi-Leverantörsreskontra-Leverantörsfaktura registrera. Ange ovanstående inkommandenummer så får du se hur programmet konterat din leverantörsfaktura.

Lagerpost

Välj-SystemQ-Lager-Lagerpost och ange ditt artikelnummer som du gjort inköp på.

I övre listan får du upp en rad per lager, i nedre listan ser du vilka FIFU-poster som är kopplade till det lager du valt. På FIFU-posten ser man datum för inleverans, antal och det pris som du registrerade från leverantörsfakturan. På så sätt har du alltid ett exakt värde på ditt lager som stämmer överens med bokföringen.

Kundorder

Vi skall nu sälja några exemplar av den artikel som vi köpt.
Välj-SystemQ-Företag 1-Försäljning. Vi kommer nu in i rutinen för registrering av kundorder.

Utleverans

Utleveransen börjar med att vi skriver ut en packsedel som underlag för utleveransen och som även kan användas som följesedel.

Välj SystemQ-Företag-1-Försäljning-Utleverans-Packsedel. Trycker du på Starta kommer packsedlar för alla aktuella order med leverans inom angivet veckointervall att skrivas ut. Du kan även ange ett enstaka kundordernummer.
SystemQ innehåller

 
Marknadssystem
Försäljningrutiner
Order
Lager
Ekonomirutiner
 > Kundreskntra
 > Leverantörsreskontra
 > Redovisning
Betalningsrutiner
EDIFACT
MPS
Tidsystem

 
Kostnad: Gratis
Källkod: 30 MB på INTERNET

Databas: HP-Elequence RDMBS
2 samtiga användare gratis

Anpassningar: 950:- + moms / tim

Plattformar:     Linux & WindowsNT/2000 server

Antalanvändare:  Obergänsat - Troligen 300 samtidiga i praktiken

Nätverksprotokol TCP/IP  10-100 Mbit
Behöver INGA terminalservrar eller CITRIX servrar 

VPN över Internet: Klarar idag mellan GBG och Stockholm med ISDN-anslutningar 
Kräver Linux servrar eller teleoperatörens egen VPN-lösning

 
SystemQ har skapats och utvecklas under 18 år, som är ett modernt, integrerat Windowsbaserat affärssystem. De högt ställda krav och behov som våra kunder ställt sedan 1981, då våra kunder först började använda SystemQ, är tillgodosedda i dagens version.
Introduktion SystemQ

Egenskaper
_____________________________
Egenskaper i OIL
Egenskaper i kundreskontra
Egenskaper i leverantörsreskontra
Egenskaper i företagsekonomi
Egenskaper i löner
Redigera inställningar
Urval arbetsfil
Skrivarval
Skrivarinställningar

Affärskontakter
_____________________________
Betalningsvillkor registrera
Leveransvillkor registrera
Registrera och ändra valutor
Fri text på företag
Organisation på företag, personalförteckning
Distributionskoder registrera
Intressekoder registrera
Kundspecifika priser
Byte av företagsnummer
Individregister
Kundreskontra fråga
Kundreskontrajournal
Leverantörsreskontra fråga
Leverantörsreskontrajournal
Företagsutskrifter
Klassning av kunder
Sorteringskoder
Koppling till Netscape Directory Server

Försäljning
_____________________________
Kalkyl på order
Ändra företagsnummer på order
Ändra leveransvecka på order
Ändra prislista på order
Ändra rabatt på order
Ändra status på order
Status kundorder
Ej levererade order per artikel
Leveransplan utskrift
Status packsedel utskrift
Restorder utskrift
Packsedel utskrift
Återrapportera packsedel
Följesedel utskrift
Fraktsedel utskrift
Postens företagspaket
Bilda inköpsorder från kundorder
Kopiera kundorder
Arbetsorder utskrift
Kundorderstock
Offert utskrift
Orderstock per vecka
Ordererkännande och proformafakturor
Utskrift av ordervolym och efterkalkyl på kundorder
Täckningsbidrag per order

Inköpsorder registrera
_____________________________
Underlag för inleverans
Inleverans rapportera
Leverantörsfakturakontroll
Inköpsorder kopiera
Inköpsorderstock
Inköpsorder utskrift
Ej levererade inköpsorder
Marknad och säljstöd
Allmän företagsinformation
Marknadsaktivitet registrera
Planera aktivitet
Registrera säljare
Registrering av årsrapporter
Lager
Internorder
Märkning av artiklar för inventering
Inventeringslistor
Inventering återrapportering
Inventering ändra saldo
Inventeringsjournal med verifikation
Manuell lageruppdatering
Skapa strukturartiklar till lagret
Automatisk lageruppdatering
Lägg upp lagerposter
Samkör ej bokförda uttag mot FIFU
Ej bokförda uttag, utskrift
Ta bort dubletter
Lagerjournal med verifikation
Lagersaldolistor
Lagervärdelista
FIFU-värde per konto

PDM
_____________________________
Specifikation
Beskrivning
Beräkna priser
Kampanjer
Läs in prislista från datafil
Staffla priser
Registrera valutapris på artikel
Tullkoder och taric
Registrera utländsk benämning på artikel
Registrera klass
Produktgrupper registrera
Produktgrupper utskrift
Lönsamhet per produktgrupp, utskrift
Förkalkyl på detalj
Material registrera
Registrera struktur på detalj
Byte artikelnummer
ABC-kod artiklar
Ersätt artiklar
Utskrift artikellista
Utskrift artikelbeskrivningar
Utskrift kundprislista
Utskrift prislista i times
Utskrift prislista med TB
Utskrift intern prislista
Utskrift prislista med 5 priser
Utskrift kundpriser
Exportera artikelinformation till datafil
Tillverkningsorder
Registrera planeringsgrupp
Registrera nästa listnummer
Registrera klasser
 
Ekonomi huvudmeny
_____________________________
Kontoplan
Utskrift av händelse på konto/k-ställe/k-bärare
BAS-planer
Kontoställning och budget
Utskrift av råbalans och ingående balans
Kostnadsställe
Registrera verifikation
Rätta verifikation
Registrera och ändra valutor

Inventariebok
_____________________________

Kundreskontra
_____________________________
Bilda faktura
Skriv ut faktura
Fakturajournal med verifikation
Ej bokförda fakturor utskrift
Bilda avtalsfaktura
Registrera avtalsfaktura
Utskrift betalningspåminnelse
Bilda räntefaktura
Underlag räntefakturering
Bilda räntefaktura på förfallna, ej betalda fakturor
Ledtexter i faktura
Meddelandetext på faktura
Ändra betalningsvillkor på faktura
Registrera inbetalningar av fakturor
Inbetalningsjournal med verifikation
Registrera inbetalningar i valuta

Leverantörsreskontra
_____________________________
Leverantörsfaktura ankomstregsitrera
Leverantörsfakturakontroll
Leverantörsfaktura registrera
Leverantörsfakturajournal med verifikation
Utskrift status leverantörsfaktura
Boka betalningar från leverantörsreskontran
Arbetskopia utskrift
Utskrift bankgiroblankett
Leverantörsbetalningar banklista (stanslista)
BGC-tel betalning
Utskrift postgiroblankett
Utskrift stanslista postgirot
Registrera utländsk betalning av leverantörsfaktura
Utbetalningsunderlag för utland
Utbetalningsjournal med verifikation
Rapporter och utskrifter
Dagbok
_____________________________
Huvudbok
Resultat- och balansräkning
Rapporter till myndigheter
Intrastatistik
Momsdeklaration
Kvartalsredovisning av moms
Reparedovisning

Löner översikt
_____________________________
Registrera arbetsplats
Skattetabell för engångsbelopp
Personaluppgifter
Utskrift arbetsgivaruppgift
Utskrift av personuppgifter till AMF
Övertidsjournal
Normallön registrera
Normallön utskrift
Lönelista
Lönespecifikation
Utskrift av banklista med datafil till banken
Avsluta löneperiod
Uppbördsdeklaration
Registrera SIAK-koder
Statistik SIAK per person
Statistik SIAK total
Rätta SIAK-statistik
Registrera SIAT-koder
Statistik SIAT per person
Statistik SIAT total
Rätta prel.skatt på person och år
Konteringskontroll löner
Rapporter till arbetsgivarorganisationer
Arbetarlönestatistik till SAF
Delägaruppgift till SAF
Fackavgifter
Tjänstemannalönestatistik
Avsluta löneåret
Bokför löner
Statistik
Utskrift statistik artikel per distrikt
Utskrift statistik artikel per kund och månad
Företagsstatistik
Utskrift statistik artikel per månad
Statistik försäljning per lager
Utskrift statistik kund per artikel och månad
Transaktioner per artikel
Utskrift transaktioner artiklar
Transkationslista period
Statistik ordervolym


årdvara = Våra rekommendationer
Tack vare SystemQ:s och HP Eloquence:s unika client/serverlösning kan du på ett flexibelt sätt välja den hårdvarulösning som passar bäst. SystemQ fungerar lika bra oavsett om du väljer Windows NT, LINUX eller HP-UX.
 
Server
I Sverige väljer många företag Windows NT som server i sitt nätverk. I Tyskand som är mer pris/prestanda medvetna är LINUX helt dominerande. Båda operativsystemen använder samma hårdvara. Tyska företag anger som skäl att man får en bättre driftsäkerhet, lägre inköpskostnad , full support över modem vilket innebär lägre totalkostnad för investering och underhåll. Rent företagsekonomiskt borde beslutet vara enkelt då LINUX bara har fördelar. Eftersom våra konkurrenter inte kan använda LINUX lär vi vara ensamma om dessa rekommendationer.
 
Arbetsstationer
Du kan använda Windows 95/98 eller Windows NT i dina arbetsstationer. Windows NT är att föredra på kontoret eftersom den erbjuder väsentligt bättre säkerhet, både när det gäller drift och behörighet. Windows 95/98 passar bäst i hemmiljö.
 
Bildskärmar
Bildskärmen skall ha minst 800*600 bildpunkters upplösning. Vi rekommenderar 17ï även om både 14ï och 15' går att använda.
 
Skrivare
SystemQ har skrivarinställningar anpassade till HP:s laserskrivare och OKI matrisskrivare med ML och Epson-emulering. Övriga skrivare går att använda under förutsättning att de kan ställas in på Code page roman 8. Vissa kompletterande styrsekvenser behöver registreras. Vi rekommenderar liggande skrivare.

Skrivare som är anslutna till en lokal PC kan delas ut så att andra kan använda den i SystemQ.
 
Nätverk
SystemQ:s client/serverlösning kräver ett TCP/IP nätverk. Vi rekommenderar 100 Mbits även om 10 Mbit fungerar bra men inte lika snabbt. Skall ni dra nya kablar, se till att dessa är Categori 5 för att klara 100 Mbit Fast Ethernet. 
 
Hårddisk
SystemQ:s program tar ca 11 Mbyte på hårddisken. På det lokala nätverket har du dessa filer på en gemensam server. Datorer som är anslutna över Internet eller är fjärranslutna har troligen dessa filer lokalt för bättre prestanda.

Databasen tar från 50 Mbyte och uppåt.
 
Kundtjänst = Din hjälp i nöden
Vår målsättning är att göra SystemQ så lättanvänt att endast ett minimum av telefonsupport skall behövas. Därför anstränger vi oss för att ständigt förbättra programmen. När vi får frågor från våra kunder försöker vi förbättra programmet så att svaret redan finns i programmet nästa gång motsvarande situation dyker upp.

Skulle du trots allt behöva hjälp så är du alltid välkommen att ringa vår kundtjänst så att du får den hjälp du behöver. Det är vi som utvecklar SystemQ som kommer att hjälpa dig.

Vi tror att våra kunder vill hålla nere underhållskostnaderna och att avgifter till underhållsavtal främst skall användas till att utveckla programmen så att dessa blir ännu bättre. Vi utnyttjar därför Internet för att underlätta för dig som kund att hitta lösningar på dina problem.
 
Uppdateringar
Den senaste versionen av SystemQ kan du hämta ner från vår hemsida. Vi har även Service-paket (Patchar) med de absolut senaste ändringarna. Det innebär att du kan hämta ett rättat program bara någon timme efter det att du anmält problemet till oss.

Du kan naturligtvis även få dina uppdateringar levererade på CD.
 
E-mail
Du kan även använda e-mail och beskriva ditt problem, detta är den bekvämaste och snabbaste metoden, då du enkelt kopierar ditt problem till ett e-mail som du skickar till oss. Oftast får du svar inom en halvtimme från oss. Interaktivt frågeformulär.

På vår hemsida hittar du ett frågeformulär där du kan mata in din frågeställning. Denna bearbetas och jämförs med liknande frågeställningar i vår supportdatabas. Kanske är frågan redan ställd och du får svar direkt. Annars tar vår kundtjänst hand om ditt problem. Har du redan nu en fråga kan du klicka här
 
Supportdatabas
Supportdatabasen är kärnan till vårt underhållsarbete. Här lagras alla frågor som kommer in till oss. Det ger en unik kunskapsdatabas  som är tillgänglig för alla och en säker uppföljning av alla frågor.
 
Kvalitetskontroll
I supportdatabasen kan vi även följa upp kvaliteten på de olika delarna av SystemQ och på så sätt få ett bra underlag på hur vi skall prioritera det fortsatta utvecklingsarbetet.
 
FAQ:s
De vanligaste frågeställningarna och svaren dokumenteras på vår hemsida. Detta är användbart för att få tips på hur och till vad du kan använda SystemQ.

De senaste ställda frågorna hittar du här
 
Senaste versionen
Här kan du ladda ner patchar till SystemQ. Dessa innehåller de  senaste ändringarna i SystemQ.
 "
www.serverhotel.biz"

serverHOTEL, WEBHotel at a close distance to Landvetter airport of Gothenburg.
TIME & Project accounting software with invoicing and integration to economy systems such as XOR, etc.
Outsourcing of TIME and Project Invoicing, reporting.
CAD-Outsourcing - AutoCAD, Visualisation in 3D, ADT2/3
WEBMAIL/NTMAIL mailserver & client software with extensive Antivirus protection and content checking.
FAXmaker software for sending and receiving e-mails as fax.
HYBRON production planning, material planning logistics.
Company Internet/INTRANET portals.
Experts in NT/2000, Sun/Solaris, Linux/RedHat server and WEBserver technology.
WEB-Solutions: IP-based manufacturing solutions with Swedish production experiance and excellence.

www.dck.se
info@dck.se